Integritetspolicy
Ta del av och läs noga vår integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter till oss.

1. INLEDNING

Aktiv Bemanning i Småland AB, organisationsnummer 556939-2550, är ett bemanningsföretag som även arbetar med externa rekryteringstjänster och truckutbildningar. Läs igenom vår Integritetspolicy noggrant innan du lämnar uppgifter till oss.

Integritetspolicy är en samtyckeshandling som beskriver hur vi hanterar personuppgifter i vår organisation.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR INTEGRITETSPOLICYN

Denna policy är möjlig att använda på personuppgifter som rör personer som söker jobb på eller via Aktiv Bemanning, kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter till organisationen. Relevansen i de olika delarna är beroende av just din relation till Aktiv Bemanning.

Det är vårt ansvar att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Arbetet med dataskydd och integritetsfrågor är ständigt pågående vilket gör att denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida.

Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till vår personuppgiftsbehandling.

3. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt att den som lämnar sina uppgifter till oss på Aktiv Bemanning ska känna sig trygg i att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.1 DU SOM SÖKER JOBB

För att söka ett jobb måste du skapa en profil i vi ansökningsprofil. De uppgifter vi behandlar utgår från de uppgifter du valt att ge oss via webb eller genom annan kontakt med Aktiv Bemannings personal för att tillhandahålla tjänsten att söka ett passande jobb till dig.

Har vi fått grundinformationen från annat håll än dig så kommer du att bli kontaktad för att veta vilken information vi har för att ge dig möjligheten att godkänna denna integritetspolicy för vidare behandling. Om du inte godkänner policyn så kommer dina uppgifter att raderas/destrueras.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är, inklusive men inte begränsat till, fullständigt namn, användarnamn, e-postadress, födelsedata, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenheter, omdömen från tidigare arbetsplatser och foton. Vi kommer även att behandla våra egna uppfattningar/omdömen utifrån kontakt via telefon samt personligt möte tillsammans med dina intressen, möjligheter och viljor kring ditt arbetssökande.

Skriv inte med personuppgifter på annan person (särskilt inte barn) eller uppgifter som handlar om politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, etniskt ursprung eller uppgifter om hälsa och sexualliv. Aktiv Bemanning kommer att radera uppgifter vi inte får behandla vid upptäckt.

Dina personuppgifter behandlas av Aktiv Bemanning för rekrytering, administrering av din ansökan och för att ha möjlighet att informera dig om rekryteringens fortskridande.

Aktiv Bemanning har kunder med höga säkerhetskrav på individer och vid eventuellt arbete hos en av de kunderna krävs en ytterligare säkerhetskontroll. Som en del i en sådan kontroll så kan du välja att beställa ett utdrag ur belastningsregistret från relevant myndighet. Detta utdrag kan du öppna tillsammans med kontorspersonal på Aktiv Bemanning för att vi ska ha möjlighet att intyga att du klarar kraven hos kunder med höga säkerhetskrav.  Klarar du säkerhetskraven så kan detta stämmas av med kund muntligen. Om du inte klarar kraven i kontrollen så kommer du inte vara aktuell för kunden och då kommer inga av uppgifterna att föras vidare eller behandlas.

3.2 TILL DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Förutom de punkter som återfinns i stycke 3.1 (DU SOM SÖKER JOBB) så kommer vi att behandla uppgifter som krävs för att fullfölja anställningsavtalet gentemot dig samt för att följa lagar och regler kring ett anställningsavtal.

Uppgifter som behandlas är t.ex. kontaktuppgifter till närmast anhörig, kontouppgifter m.m Vi kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om t.ex. din hälsa för att uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

3.3 DU SOM GENOMFÖRT UTBILDNING HOS OSS

Om du har genomfört en utbildning hos oss så sparar vi informationen med ditt namn, personnummer och vilken utbildning du genomfört för att kunna utfärda ett nytt intyg, ifall du förlorat/tappat bort det du fått vid utbildningens avslut. Du kan begära att bli raderad ur detta register men då kan vi inte längre tillhandahålla tjänsten att ge dig ett nytt intyg.

3.4 DU SOM BESÖKER VÅR HEMSIDA
3.4.1 Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. Aktiv Bemanning använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.

När du besöker www.aktivbemanning.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök.

Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Cookies från tredje part

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).

3.4.2 Länkar till andra sidor

På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. Aktiv Bemanning tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.

3.4.3 Sociala medier

Du kan följa Aktiv Bemanning via Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Aktiv Bemanning själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER, LAGRING
Personuppgifter sparas olika länge beroende av vilken typ av personuppgift det handlar om och syftet med att vi behandlar just den uppgiften. De uppgifter du registrerar i din profil via vår hemsida sparas enligt nedanstående (1) men hanteras inte efter avslutat samtycke.

Huvudreglerna är enligt följande:
(1) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år;
(2) anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år;
(3) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år; och
(4) kontrolluppgifter, tills dess att Aktiv Bemannings pensionsåtaganden upphört.

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik och begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig.

Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss.

Dina personuppgifter lagras av oss på servar tillhörande vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Aktiv Bemanning AB.

5. KUNDER OCH LEVERANTÖRER

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till Aktiv Bemanning behandlar personuppgifter om Era anställda i tillämpliga delar. Ni bekräftar även att Ni innan lämnande av uppgifter till Aktiv Bemanning fått godkännande för Aktiv Bemannings personuppgiftshantering i enlighet med denna integritetspolicy från samtliga berörda individer.

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten.

Aktiv Bemanning behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Aktiv Bemanning eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Aktiv Bemanning behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

(1) ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till Aktiv Bemanning
(2) administrera vår relation till er;
(3) Aktiv Bemanning ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden; och
(4) möjliggöra framtida affärsrelationer.

Aktiv Bemanning kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges ovan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

5.1 Kunder

Aktiv Bemanning kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

5.2 Leverantörer

Aktiv Bemanning kan komma att behandla leverantörers personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av leverantörens tjänster samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

6. MARKNADSFÖRING

Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Aktiv Bemanning med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster.

I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

7. SPRIDNING AV PERSONUPPGIFTER  

Aktiv Bemanning kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för tjänsten vi tillhandahåller kan personuppgifter lämnas vidare till en av Aktiv Bemanning kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster.

Aktiv Bemanning kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Aktiv Bemannings leverantörer för vår verksamhet, till exempel för löneadministration, teknisk support och drift av IT-system.

Skulle en part finnas utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket skulle innebära att personuppgifter skulle kunna komma att överföras till länder utanför EES så kommer vi vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Aktiv Bemanning omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifter få besked om vilka personuppgifter som Aktiv Bemanning behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet d.v.s. att du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

9. KLAGOMÅL

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för hur personuppgifter hanteras enligt GDPR och du har rätt att klaga på ett företag om du anser att de inte sköter hanteringen av personuppgifter:

Från datainspektions hemsida (www.datainspektionen.se):
Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Ta kontakt med dem som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det inträffade, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen. Berätta i din anmälan vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler. Alla underlag är då till nytta för oss, eftersom de hjälper oss att bedöma anmälan och fatta beslut om vi ska gå vidare med den.

10. KONTAKT

Kontakta Aktiv Bemanning i ärenden gällande personuppgifter genom något av nedanstående alternativ.

Postadress:
Aktiv Bemanning i Småland AB
331 53 Värnamo

E-post: info@aktivbemanning.se
(e-postadressen går till en gemensam e-brevlåda som hanteras av de som har tillstånd att hantera personuppgifter)

Telefon: 0370-30 15 50 (Fråga efter personuppgiftsansvarig)